# گزارشی_به_یحیی

کوتاه و گویا

دلبر که جان فرسود از او                                          کام دلم نگشود ازو نومید نتوان بود ازو                                          باشد که دلداری کند                  به داده و ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 23 بازدید