آیلان

جنازه ی آیلان سه ساله امروز دفن شد

و با او 

شرافت بشریت دفن شد

و وجدان انسان مجدداً متولد شد.

من را شهامت این نییم

تنها می توانم بنوی

ینم

یا، محبوب همیشگی من

نشد به ای

شاید ضعیف شده ام یا شاید هنوز آنقدر ها بی غیرت نشده ام

یش از تمام اتفاق های زندگی تارهای دل ام را می لرزاند.

برای او شب هایی بی خواب و روزهایی بی تاب بودم

ییی نمی تواند

ییین دنیا زجر میی دست اش به جایی بند نیست

این همان درد بی درمان است 

ی باید بیای

ید ، بر موج ها 

و آرام رسید ، به ساحل 

ای

اما معصومیت اش ، 

ی شد برای همه ی انسان ها

یدار شد

یرت خواب شان بیدار شد

آری آیلان، ایی گیرند

امنیت آنان بییون آن لحظه هاییی

و ببی"رفتن" می تواند جهانی

وقتی "ماندن" هیچ فایده ای ندارد

خدایا 

به ما توفیق خوب رفتن و زیبا رفتن را عطا بفرما

پی"ماندنِ پست" و "یدن پلشت" ، ما را در مرداب منفعت طلبی و دنیا دوستی

آری مردنی آیلان گونه 

یات و آزادی و امنیت را به هزاران نفر ببخشیم

و بیداری وجدان را به میلیون هایی دیگر

تو، در دنیایییی دنیا اینقدر ناحسابی باشد

ما ، بزرگ هاییر ، برای تو هییم

ما را ببخش 

یان و پریشانیم...

 

/ 2 نظر / 31 بازدید
ملکه آفتاب

آره[گریه].بهترین عکس سال جهان انتخاب شد.[گریه]

ملکه آفتاب

آره[گریه].بهترین عکس سال جهان انتخاب شد.[گریه]