من با عشق آشنا شدم . . .
و چه کسی این چنین آشنا شده است ؟ . . .
هنگامی دستم را دراز کردم که دستی نبود .
هنگامی لب به زمزمه گشودم ،
که مخاطبی نداشتم .
و هنگامی تشنه آتش شدم ،
که در برابرم دریا بود و دریا و دریا . . . !